All for Joomla All for Webmasters

Добредојдовте во Мак Смоларски Ној Welcome to Mak - Smolarski Noj

- Мак - Смоларски Ној е фирма која 25 години е присутна на западно - европскиот пазар преку дистрибуција на овошје и зеленчук.Нашето овошје и зеленчук се плод на контролирано производство по ГЛОБАЛГАП стандарди.
- Производите се пакуваат по договор на купувачот, се чуваат и се трнспортират на соодветна темпереатура.

-Во склоп на Мак - Смоларски Ној работи и фирма Агробренд- главна дејност производство храна, производство овошје и зеленчук, производство на овошни и лозови садници.


 

- Mak - Smolarski Noj is a company that 25 years is present on the west - European markets through the distribution of fruit and vegetables. Our fruits and vegetables are the fruit of a controlled production by GLOBALGAP standards.

- The products are packaged by agreement of the buyer, stored and transported at the correct temperature.

-In Part of Mak - Smolarski Noj works company Agrobrend - main business producing food, fruit and vegetable production, fruit production and vine seedlings.